پروژه تحقیقاتی تعهد به نفع شخص ثالث

فهرست مطالب مقدمه گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت الف – شرط عدم مسئولیت و وجه التزام ب – شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون: ج – شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت و – اذن و عدم مسئولیت ز- تبری، برائت و ابراء ۲ .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن الف – شرط توسعه و تضییق قوه قاهره ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن ج – شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان) گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت ۱ – مبانی صحت شرط عدم مسئولیت ۱ – ۱ مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت ۱ – ۲ مبانی فقهی صحت ۲- مبانی عدم صحت شرط عدم مسئولیت گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن ۱ – شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت الف – وجود قصد ب – معقول بودن و رعایت اصل قسط ج – عدم مخالفت با قوانین حمایتی د- عدم علم به عیب و کتمان آن ه – عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین ۲- قلمرو شرط عدم مسئولیت الف – شرط عدم مسئولیت نسبت به مسئولیت غیرقرادادی ب – شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد ج &nd …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *