پروژه تحقیقاتی بررسی جایگاه اجتماعی اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

فصل دوم و پنجم پروژه دوره کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری فهرست مطالب:   چکیده فصل اول :کلیات 1-1-مقدمه 1-2-اهداف 1-3-فرضیات    فصل دوم: پیشینه نگاشته 2-1-مقدمه 2-2-مطالعات داخلی 2-2-1- گردشگری 2-2-2-بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گروه های مختلف جامعه فصل سوم: روش تحقیق 3-1-مقدمه 3-2-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 3-3-جامعه آماری 3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 3-5-مدل مورد استفاده در این مطالعه فصل چهارم: نتایج و بحث 4-1- مقدمه 4-2- بررسی ویژگیهای گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد 4-2-1 توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب سن 4-2-2 توزیع گردشگران مورد مطالعه مشهد بر حسب جنسیت 4-2-3  توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تحصیلات 4-2-4 – توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب نوع  شغل 4-2- 5- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس استان محل سکونت 4-2-6-  توزیع گردشگران  مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب فاصله شهرستان محل سکونت تا مشهد (کیلومتر) 4-2-7-  توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تعداد افراد خانوار 4- …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *