پروژه برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمايي

<!–StartFragment–>               نوع فایل: word قابل ویرایش 60 صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: هدف از پژو.هش حاضر،‌ مطالعه تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس كودكان بوده است. تحقيق با شركت 200 نفر دانش‎آموزان پسر و دختر از هر كدام 100 نفر از بين 4 مدرسه راهنمايي شهرستان ايلام كه بطور تصادفي انتخاب شده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودنيها از هر مدرسه 50 نفر بوده است. دانش‎آموزان پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه بدرفتاري والدين را همزمان تكميل كردند. بررسي‎هايي كه در ارتباط با هدف اين تلاش تحقيقي بود نتايجي بدست داده است كه عبارتند از: الف) ضريب همبستگي بين بدرفتاري والدين و عزت نفس كودكان «كل نمونه» 27/0- است كه در سطح 1/0 معني‎دار بوده است. ب) ضريب همبستگي بين بدرفتاري والدين و عزت نفس كودكان در بين دخترها 245/0- است كه در سطح 5% معني‎دار بوده است. ج) ضريب همبستگي بين بدرفتاري والدين و عزت نفس كودكان در بين پسرها 56/0- است كه در سطح 1% معني‎دار بوده است. د) تفا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *