پروژه بررسي مقدماتي آزمون شخصيت كرنل (فرمN2 ) براي سوال هاي 60 و 58 درميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

<!–StartFragment–>                 نوع فایل:  word قابل ویرایش 170 صفحه   چکیده: دراين پژوهش سعي گرديده كه بررسي مقدماتي در راستاي تهيه ابزاري مناسب براي سنجش سريع روان پزشكي و روان تني صورت گيرد و هدف نهايي از انجام اين تحقيق تست سازي است ما در اين تحقيق به بررسي مقدماتي آزمون كرنل فرم  N2   بر روي سوال هاي 58 و 60 اين آزمون پرداخته ايم ، اين آزمون شامل 101 سوال و 10 مقياس فرعي است. ما سعي نموده ايم تا قدرت تشخيص سوالهاي 58 و 60 اين آزمون را درميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر( بجز رشته آموزش معلمان و كارشناسي ارشد) و همچنين مقبوليت آنها در بين دوجنس ( دخترو پسر) بررسي نمائيم، آزمون بر روي 528 نفر از دانشجويان اين دانشگاه صورت گرفت كه از اين بين 21 نفر افت آزمودني وجود داشت كه درنهايت 189 نفر دختر و 318 نفر پسر باقي ماند و روش نمونه برداري دراين تحقيق تصادفي خوشه اي بصورت تك مرحله اي انجام گرفته است و بمنظور اجراي آزمون از آزمودنيها خواسته شد با فاصله از هم بنشينند آنگاه پرسشنامه ها توزيع شد و توضيحاتي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *