پروژه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در بين دانشجويان متأهل

              نوع فایل: word قابل ویرایش 90 صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در بين دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارت بودند از : 1-         بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي دانشجويان متاهل رابطه معنا داري وجود دارد . 2-         بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي دانشجويان متاهل زن رابطه وجود دارد . 3-         بين هوش هيجاني و رضاي زناشويي دانشجويان متاهل مرد رابطه معني دار وجود دارد. جامعه مورد مطالعه عبارت بودند از دانشجويان متاهل كه 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون هوش هيجاني بار و رضايت زناشويي اينريچ بر روي آنها اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش همبستگي پيرسون استفاده گرديده كه نتايج نشان داد كه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي دانشجويان رابطه معني داري وجود دار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *