پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز – 3 برگ ورد

پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز – 3 برگ وردآزمون هوش هیجانی برادبری- گریوز. (۲۰۰۵).آزمون هوش هیجانی برادبری- گریوز. (۲۰۰۵). این آزمون دارای ۲۸ ماده است كه به ۵ مقیاس هوش هیجانی كلی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط، تقسیم می شود. شیوه ی نمره گذاری آزمون با استفاده از مقیاس ۶ نقطه ای از ۱ تا ۶ انجام می شود. جمع نمراتی كه آزمودنی در هر یك از سوالات كسب می كند نمره كل آزمون را تشكیل می دهد.ضریب پایایی ای پرسشنامه برای خود آگاهی ۷۳/۰، خود مدیریتی ۸۷/۰، آگاهی اجتماعی ۷۸/۰، مدیریت روابط ۷۶/۰ و نمره کل ۷۸/۰ بدست آمد. (گنجی، ۱۳۸۴)ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)تعداد گویه ها:                   ۲۸تعداد مولفه:                     مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)روایی و پایایی:                 دارد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *