پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) فرم بلند 40 سوالی – 5 برگ ورد

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) فرم بلند 40 سوالی – 5 برگ ورد  در این مقیاس کلی، چهار مقیاس فرعی وجود دارد که هر یک ۱۰ سوال را شامل می شود. مقیاسهای فرعی عبارتند از: ۱) هیجان خواهی شدید و ماجراجویانه ۲) تجربه خواهی ۳) عدم بازداری ۴) حساسیت به کسالت. برای تعیین نمره خود در هر یک از مقیاس های فرعی، تعداد پاسخ هایی را که با پاسخهای شما مطابقت می کند جمع بزنید.پس از آنکه نمره خود برای هر یک از مقیاس های فرعی را محاسبه کردید، تناه کاری که باقی می ماند این است که جمع کل نمرات را به دست اورید تا نتیجه کلی شما در مقیاس احساس خواهی زاکرمن معلوم شود.پایایی و رواییقابلیت اعتماد درونی مناسبی در محدوده ۸۷/۰-۸۴/۰ دارد و برای زیرمقیاس های آن به این شرح از اعتماد درونی برخوردار است : ماجراجویانه (۸۱/۰)، هیجان زدگی (۸۷/۰)، تجربه جویی (۸۱/۰) و بازداری زدایی (۸۵/۰) و حساسیت نسبت به یکنواختی و ملال (۸۸/۰) گزارش شده است (به نقل محبوبیٰ ۱۳۹۰).ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)تعداد گویه ها:                   ۴۰تعداد مولفه: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *