پاورپوینت شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار

                نوع فایل: power point قابل ویرایش 54 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: اهدافبهداشتحرفهاي : تأمين،حفظوارتقاءسطحسلامتجسماني،روانيواجتماعيکارگران پيشگيريازحوادثناشيازکار انتخابکارگربرايشغلومحيطيکهازنظرجسميوروانيتوانائيانجامآنرادارد)تطبيقکارباانسان( برنامه هاي بهداشت حرفه اي : شناسائيارزيابيوکنترلعواملزيانآورمحيطکار شناسائينقاطخطرازنظرايجادحادثه انجاممعايناتپزشکيبدواستخدامودوره اي ايجادامکاناتدرمانيوکمکهاياوليه تدوينبرنامههايآموزشايمنيوبهداشت   فهرست مطالب و اسلایدها: اهداف بهداشت حرفه اي : برنامه هاي بهداشت حرفه اي عوامل فيزيکي عوامل بيولو‍‍ژيکي اصول بهداشت حرفه اي شناسايي خطرات اندازه گيري عوامل زیان آور وسایل اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار ارزشيابي خطر داراي چه ماهيتي است؟ شدت مواجهه چقدر است؟ طول مدت مواجهه چقدر است؟ راه ورود يا مواجهه با عامل زيان آور چيست؟ حساسيت هاي فردي افراد در معرض چيست؟ كنترل مهمترين اقدامات كنترليپ كنترل مخاطرات كنترل هاي فردي قواعد کلی ارزیابی عوامل زیان آور فیز …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *