پاورپوینت تاثیر رطوبت بر محیط -15اسلاید

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت تاثیر رطوبت بر محیط قالب بندی: پاورپ.ینت تعداد اسلاید:15     محتویات فهرسترطوبت هوا فشاربخار رطوبت نسبی تاثیررطوبت هوا برانسان تاثیررطوبت برساختمان راه های نفوذ رطوبت به ساختمان نفوذآب باران نفوذرطوبت ازدیوارهای بدون ترک تاثیرفشار ناشی از وزش باددرنفوذ باران ویژگی معماری بومی مناطق معتدل ومرطوب اقلیم گرم ومرطوب                       رطوبت هوا     منظورازرطوبت هوامقدارآبی است که به صورت بخاردرهواوجوددارد.بخارآب ازطریق تبخیرآب سطح اقیانوس هاودریاهاهمچنین سطوح مرطوبی چون گیاهان واردهوامی شود.این بخاربوسیله ی جریان هواوبادبه بقیه ی قسمت های سطح زمین منتقل می شود. هرچه هواگرم ترباشدبخارآب بیشتری رادرخودنگه می دارد.به طورمثال ظرفیت پذیرش بخارآب درهوایی بادمای 18درجه ی سانتیگرادسه برابرآن درهوایی بادمای 2درجه ی سانتی گراداست. بنابراین به دلیل اختلاف دمای هوادرمناطق مختلف میزان رطوبت هوانیزدرنقاط مختلف سطح زمین به یک اندازه نیست.حداکثرمیزان رطوبت هوادرنواحی خط استوااست که با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *