پاورپوینت بررسی مجتمع تجاری فرهنگی آوا سنتر – نمونه معتبر و موفق مجموعه تجاری ایرانی – 73 اسلاید

پاورپوینت بررسی مجتمع تجاری فرهنگی آوا سنتر – نمونه معتبر و موفق مجموعه تجاری ایرانی – 73 اسلاید حساســیت بــالای پــروژه تجــاری آوا ســنتر، طراحــان و معمــاران حرفــه ای ایــن پــروژه را بــر آن داشــت کــه عـلاوه بــر مــلاک قــراردادن آییــن نامــه هــای موجــود و معتبــر ایــران از اســتانداردها، آزمایشــات و روش هــای پیچیــده تــر بــا ضریــب امنیتــی بالاتــر متناســب بــا طراحــی ســازه هــای بســیار حســاس نیــز بــه کار گرفتــه شــود تــا فضــای امنیتــی بســیار بالایــی را بــرای فروشــندگان و خریــداران ایجــاد گــردد. همــواره وقتــی کــه بخشــی از یــک ســازه در زیــر ســطح زمیــن ســاخته مــی شــود یکی از نگرانــی طراحــان، تأمیــن نــور طبیعــی محیــط اســت. بنابرایــن وجــود دو وویــد در طبقــات تجــاری نــه تنهــا باعــث نورگیــری طبیعــی فضــای داخلــی مــی شــود بلکــه باعــث تنــوع فضــا و تــداوم و یکپارچگــی بیشــتر فضــای داخلــی پــروژه نیــز مــی باشــد. سازه یکپارچه ســازه کــم نظیــر مرکــز تجــاری آوا ســنتر، از نــوع اســکلت بتنــی بــوده کــه بــرای او …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *