نظر کاوی در بازاریابی

در ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺠﺎرت اﻣﺮوزي، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺪار در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ورزﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزوي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. از اﯾﻦ رو، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻨﺼﺮي ﮐﻠﯿﺪي در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﺎوش اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ اي ﺧﺎص از ﻣﺘﻦ ﮐﺎوي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻧﻈﺮﮐﺎوي، ﮐﺎوش ﻧﯿﺎت و ﯾﺎ ﮐﺎوش اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﻣﺘﻦ ﮐﺎوي ﻧﻮﭘﺎﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﺎرﺑﺮان، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺣﺴﺎﺳﺎت و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﯿﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ به اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﯾﺘﺎﺳﺖ از ﻧﻈﺮات واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻻي ﻣﺸﺨﺺ از وب ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻼت و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻤﻼت ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ي ذﻫﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *