مقاله بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی در رضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی: کارکنان ستادی بانک آینده

مقاله بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی در رضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی: کارکنان ستادی بانک آینده  وحید امیری – کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش  کیهان بیگی – کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اراک چکیده مقاله:در عصر حاضر توانمندسازی به عنوان ابزاری شناخته شده است که مدیران به وسیله آن قادر خواهند بود سازمان های امروزی را که دارای ویژگی هایی چون تنوع کانال های نفوذ، رشد اتکا به ساختار افقی و شبکه های همکار، تفاوت اندک مدیران و کارکنان از یکدیگر و کاهش تعلق سازمانی هستند، به طور کارآمد اداره کنند. لذا این تحقیق در پی پاسخ به این سیوال هست که عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان که رضایت شغلی برای آنها ایجاد کند کدامها هستند. پژوهش حاضر تاثیر عوامل موثر بر توانمند سازی در رضایت شغلی کارکنان را بصورت مطالعه موردی در کارکنان ستادی بانک آینده با استفاده از روش موسوم به همبستگی و از طریق پرسشنامه واکاوی می کند. حجم نمونه مورد مطالعه با توجه به آنکه جامعه آماری مورد نظر تحقیق حدودا 460 نفر می باشند، مطابق با فرمول کوکران برابر با 210 نفر برآورد گردید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *