مقاله انگلیسی عصاره برگ آکالیفا تورتا به عنوان بازدارنده خوردگی سبز برای فولاد نرم در محلول هیدروکلریک اسید به همراه ترجمه فارسی (PDF)

بخشی از ترجمه فارسی مقاله: 3.2.3. اندازه گیری های کرونوآمپرومتری :به منظور بررسی توانایی EAL برای مهار ( بازداری ) فرآیندهای آندی فولاد نرم ، آزمایشهای کرونوآمپرومتری بوسیله پلاریزه کردن آندی پتانسیل الکترود در − 0/41 V ( برحسب SCE ) برای 600 ثانیه انجام شدند. مقادیر دانسیته جریان بدست آمده در طول الکترواکسیداسیون فولاد نرم در HCl 1 M در غیاب و حضور 1000 ppm EAL یادداشت شدند. منحنی های کرونوآمپرومتری در شکل 7 رسم شده اند.با توجه به مقادیر دانسیته جریان در غیاب و حضور 1000 ppm EAL ، راندمان حفاظت حدود 90% محاسبه شد. از این رو ، می توان نتیجه گرفت که عصاره به عنوان یک بازدارنده خوردگی موثر برای فولاد نرم در HCl 1 M عمل می کند. 3.3. مطالعات مورفولوژیکی سطح :تصاویر SEM ( شکل 8 ) فولاد نرم غوطه ور شده در محلول HCl 1 M در غیاب و حضور 1000 ppm EAL به منظور نشان دادن برهمکنش عصاره بر سطح فلز ثبت شده اند. از شکل 8A می توان مشاهده کرد که سطح نمونه در غیاب عصاره به شدت آسیب دیده و سطح ، خشن و بسیار متخلخل است. درحالیکه در حضور EAL ( شکل 8B ) نمونه در مقایسه با حالتی که سطح در محیط اسیدی به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *