مطالعات استاندارد، مفاهیم و عرصه بندی های مسکونی

فایل ورد 31 صفحه شامل: -تعریف مسکن -عرصه های تشکیل دهنده مسکن سنتی ایران -تراکم در مسکن -بررسی ضوابط و استانداردهای مسکن اجتماعی -ضریب پارکینگ -کنترل مشرفیت در مسکونی -عملکرد و تجهییزات مسکونی -عرصه مشترک -عرصه والدین -عرصه فرزندان -عرصه خویشاوند -عرصه مهمان -فضاهای خدماتی و تجهییزات خانواده -فضاهای بهداشتی -آشپزخانه -فضاهای مراقبتی بهداشتی -شبکه دسترسی -محله -اهداف کیفی محله -استفاده از الگوی مرکزیت مکانی و یا خطی -تاثیر معماری بر رفتار انسان ها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *