مستندات سيستم مديريت كيفيت روش اجرايي كنترل اسناد

روش اجرايي كنترل اسناد 1- هدف كنترل مناسب بودن يك سند پيش ازانتشارآن كنترل نياز به بازنگري يك سند وتصويب مجددآن كنترل درمورد شناسايي تغييرات اسنادو وضعيت نسخه تجديدنظر شده فعلي آنها دردسترس بودن آخرين ويرايش نسخه هاي مربوط به اسناد قابل كاربرد درمحل هاي مربوطه كنترل خوانا وسهل التشخيص بودن اسناد قابل كاربرد درمحل هاي مربوطه كنترل شناسايي اسناد بامنشاء بيرون از سازمان و توزيع آنها جلوگيري از استفاده ناخواسته از اسناد منسوخ و اعمال شناسايي مناسب درمورد آنها 2- دامنه كاربرد تمامي مستندات سيستم مديريت كيفيت تمامي استاندارهاي مورد استفاده درتوليد محصولات مركزتحقيقات مخابرات ايران تمامي نقشه ها ومدارك موردنياز ديگر براي توليد محصولات مركز تحقيقات مخابرات ايران تمامي نامه ها و مكاتبات اشخاص حقيقي و حقوقي با مركز و بالعكس تمامي قراردادهاي منعقده بين مركز و اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و شركتها و وزارتخانه هاي دولتي تمامي گزارش ها و خروجي هاي پروژه هاي مركز خواه توسط افراد در استخدام مركز انجام شده باشند و خواه توسط شركت هاي بيروني و پيمانكاران مركزبه انجام رسيده باشند.&nbsp …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *