مدیریت تجربه مشتری با بهره وری سازمانی در باشگاه های ورزشی

مدیریت تجربه مشتری با بهره وری سازمانی در باشگاه های ورزشی فایل ورد 98 صفحه   ادامۀ حیات هر سازمانی در دنیای رقابتی امروز در گرو بهره­وری بالا و شیوۀ مدیریتی مناسب برای دست­یابی به آن است. درست زمانیکه سازمان­ها با استفاده از ایدۀ «مدیریت ارتباطات مشتری» (CRM) از این نگرانی آسوده بودند، اصطلاحی جدید ظاهر شد: «مدیریت تجربه مشتری» (CEM). مدیریت تجربۀ مشتری به سادگی عبارت است از مدیریت کردن تجربۀ مشتری. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت تجربه مشتری و بهره­وری سازمانی در سازمان­های ورزشی است. تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی و از شاخۀ تحقیقات میدانی است. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که پس از تعیین روایی و پایایی بین افراد نمونه توزیع و داده­ها گردآوری شد. برای تعیین میزان ارتباط مولفه های مدنظر ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. این تحقیق نشان داد که بین مدیریت تجربه مشتری و بهره­وری در سازمان های ورزشی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و با استفاده از این شیوه مدیریتی می توان افراد زیادی را جذب ورزش کرده و از این طریق کارایی و اثر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *