محتوای کتاب عربی پایه نهم و چگونگی آموزش درس ها

محتوای کتاب عربی پایه نهم و چگونگی آموزش درس ها - 27 صفحه pdf دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند در کنار واژگان جديد درس مهم ترينآموخته های کتاب درسی عربی پايۀ هفتم و هشتم را به شرح زیر به ياد بياورد:1ــ معنای 1٦کلمۀ جديد اين درس را از عربی به فارسی ذکر کند؛2ــ مهم ترين سخنان حکيمانۀ عربی پايۀ هفتم و هشتم را ترجمه کند؛ّ 3ــ اسم های مفرد، مثنی و جمع را در جمله تشخيص دهد؛٤ــ ساختار جمله های دارای اسم اشاره به دور و نزديک را درست تشخيص دهد؛٥ــ با کلمات پرسشی «هل، أَ، أَ َ ين َ ، م َ ن (م َ ن هو َ ، م َ ن هي َ ،) ما (ما هو َ ، ما هي، ماذا،) کَم، لِماذا،متی و کيف» پرسش و پاسخ انجام دهد؛ّ   ٦ــ فعل های ماضی و مضارع (ثلاثی مجرد صحیح و سالـم) را در جمله تشخيص دهد و ترجمهکند؛7ــ نام رنگ های اصلی را در حالت عمومی (مذکّر) بيان کند؛   8ــ نام روزهای هفته و فصل ها را از حفظ بگويد؛9ــ کلمات مترادف و متضاد را تشخيص دهد؛10ــ کلمات پرکاربرد عربی پايۀ هفتم و هشتم را درست ترجمه کند؛11ــ معنای ضماير را بگويد؛12ــ عددهای اصلی را از يک تا دوازده و ترتيبی را از يکم تا دوازدهم از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *