مبانی نظری و پیشینه رابطه اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی

مبانی نظری و پیشینه رابطه اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی 66 صفحه همراه با منابع 2-1 پیش درآمد. 15 2-2 اضطراب.. 15 2-2-1 ماهیت اختلال های اضطرابی.. 16 2-2-2 اختلال وحشتزدگی.. 17 2-2-3 آگورافوبی.. 17 2-2-3-1 فوبی خاص… 18 2-2-3-2 فوبی اجتماعی.. 18 2-2-4 اختلال اضطراب فراگیر. 18 2-2-5 اختلال وسواس فکری-عملی.. 19 2-2-6 اختلال استرس حاد و استرس پس از آسیب.. 20 2-2-7 نظریه های روانشناختی در مورد اضطراب.. 21 2-2-7-1 نظریه های روان پویایی.. 21 2-2-7-2 نظریه رفتاری.. 22 2-2-7-3 نظریه فیزیولوژیک… 22 2-2-7-4 نظریه پدیدار شناختی و وجودی.. 23 2-3 افسردگی.. 23 2-3-1 افسردگی چیست.. 26 2-3-2 حالات افسردگی.. 27 2-3-3 تاریخچه افسردگی.. 28 2-3-4 طبقه بندی افسردگی.. 28 2-3-4-1 اختلال های خلقی یک قطبی.. 28 2-3-4-2 اختلال افسردگی اساسی.. 29 2-3-4-3 اختلال افسرده خویی(دیس تایمی) 29 2-3-4-4 اختلال خلق ادواری.. 29 2-3-4-5 اختلال دوقطبی.. 30 2-3-5 شیوع افسردگی.. 32 2-3-6 افسردگی درون زاد در مقابل افسردگی واکنشی.. 33 2-3-7 افسردگی فصلی.. 33 2-3-8 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *