مبانی نظری و پیشینه انزال زودرس و درمان های روان شناختی

مبانی نظری و پیشینه انزال زودرس و درمان های روان شناختی 35 صفحه همراه با منابع 1- مقدمه. 17 2- اختلال انزال زودرس…. 17 3- توصیف بالینی اختلال انزال زودرس…. 18 4- تشخیص افتراقی.. 19 5- ملاک‌های تشخیصی اختلال انزال زودرس…. 20 6- همه‌گیرشناسی.. 21 7- تفاوت‌های سنی و مربوط به طول عمر در نرخ شیوع انزال زودرس…. 23 8- سبب‌شناسی اختلال انزال زودرس…. 24 9- علل زیست شناختی/ فیزیولوژیکی فردی.. 24 10- علل روان‌شناختی فردی.. 26 11- مدلهای مرتبط با اضطراب… 26 1-11 مدلهای رفتاری.. 27 12- نظریه‌ی درک ناکافی احساسات پیش ارگاسمی.. 28 13- نظریه‌ی سیستمی.. 28 14- نظریه‌ی زیست شناختی.. 29 15- رویکردهای درمانی.. 30 16- درمان دارویی.. 31 17- درمان‌های روان‌شناختی.. 33 1-17 آموزش…. 33 2-17 روش های خودیاریکننده. 35 3-17 راهبردهای شناختی.. 36 4-17 راهبردهای رفتاری.. 37 5-17 فن کنترل محرک… 37 6-17 روش شروع- توقف… 40 7-17 روش چلاندن.. 41 8-17 تکنیک تمرکز حسی.. 41 1-8 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *