مبانی نظری و پیشینه آموزش خود کنترلی و پرخاشگری

مبانی نظری و پیشینه آموزش خودکنترلی و پرخاشگری 55 صفحه همراه با منابع ادبیات و پیشینه پژوهش…. 11 استرس والدینی.. 12 مدل تنیدگی والدینی ابیدین: 15 پیامدهای تنیدگی بر والدین وکودکان.. 17 عوامل تأثیر گذار بر تنیدگی والدینی و والدگری.. 18 عوامل برون خانوادگی تنیدگی والدینی: 18 پرخاشگری.. 23 انواع پرخاشگری: 24 عوامل تعیین کننده پرخاشگری: 25 اجتماعی بودن پرخاشگری: 27 نظریه خبرپردازی اجتماعی: 29 رویکرد روانپویشی : 30 پرخاشگری از دیدگاه پژوهشهای رفتاری: 31 کنترل پرخاشگری.. 36 رابطه خودکنترلی و پرخاشگری.. 38 تاریخچه ی خودکنترلی.. 39 خودکنترلی گری.. 42 ضرورت خویشتنداری.. 42 خودکنترلی و رفتارهای تکانشی.. 43 خود کنترلی وهوش هیجانی.. 46 خودکنترلی رفتاری و مؤلفه های آن.. 47 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *