طرح درس سالانه شیمی 2 یازدهم (تجربی و ریاضی )

  فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش  تعداد صفحات :8 مطالب با آخرین تغییرات کتاب درسی ویرایش 96 توجه : طرح درس به صورت جدول میباشد قسمتی از متن :   ماه : مهر هفته اول جلسه اول صفحات : 1-6 موضوع وعنوان درس :  مقدمه فصل یک – قدر هدایای زمینی را بدانیم  هدف ويژه درس : -اﻫﻤﯿﺖ وﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪادادي زﻣﯿﻦ  ﭘﯽ ﺑﺒﺮد. ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ  ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن, زﻧﺪﮔﯽ، ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و …. درك ﮐﻨﺪ. -درك ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.  -ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﺨﺮاج داده ﻫﺎ از ﻧﻤﻮدار و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ را ﮐﺴﺐ و در ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.  -ارزش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪﯾﮥ ﺧﺪادادي درك ﮐﻨﺪ و در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ رسانه آموزشی : کتاب-دیتا – فیلم آموزشی-   هفته دوم جلسه دوم صفحات : 6-10 موضوع وعنوان درس : الگوها و روندها در رفتار مواد و عناصر هدف ويژه درس: -ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه  و آزﻣﺎﯾﺶ در ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﯾﮏ روﻧﺪ و اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد. -ﺑﻪ ﻧ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *