طرح توجیهی تولید سنگ مصنوعی

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن در ﻃﻮل ﺗﺎریخ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭘﺘﺎﻧـﺴﯿﻞ ﻫـﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي آن ﻧﯿـﺰ داﺋﻤـﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .سنگ درﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮ اﺑﺰاري ﺑﺮاي دﻓﺎع و ﺷﮑﺎر ﺑﻮده ﺑﻌﺪﻫﺎ از آن ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاري و ﻃﺒﺦ ﻏﺬا در ﮐﺮده ي اﻧﺪ و در دوران اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﻨﮕﯽ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎي زﯾبا ﻧﻤﺎد و ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺷﺪﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﺳـﻨﮓ ﺟﺰﯾـﯽ ﻣﻬﻢ از ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼك ﺳﻨﮓ ﺑﺮاي ﻧمای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﮐـﺸﻮر از زﻣـﺎن ﻫـﺎي ﻗـﺪﯾﻢ رواج داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ . اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده وﺳﯿﻊ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ آن در ﮐﺸﻮر ﺣﺪود50 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ورود اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭘـﻼك  ﺳـﺎل (1317) ﺑﺎ ورد ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﺎﻣﻞ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي در ﻣﺸﻬﺪ رواج یافت. تعداد صفحات:85 فرمت:pdf اشتغال زایی:49نفر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *