شهرسازی

تعداد صفحات :40 فرمت :WORD 2ـ 1ـ‌1ـ‌ شهر: ‌شهر مجموعه‌اي از تركيب عوامل طبيعي، اجتماعي و محيطهاي ساخته شده توسط انسان است كه در آن جمعيت ساكن متمركز شده است.[1] 2‌1ـ 1ـ‌1ـ‌ شهرهاي كوهستاني: در سطوح كوهستان به دليل فقدان زمينهاي مستعد كشاورزي، مناسبات توليدي در زمينه توليدات زراعي وجود نداشته و يا اين كه در حدي نبوده است كه بتواند بصورت مازاد توليدات كشاورزي مبادله شود. در نواحي كوهستاني به دليل شكل ظاهري، فقدان خاك مناسب، شرايط نامناسب سخت اقليمي و نظاير آن براي استقرار انسان و بويژه سكونت‌گاهي چندان مناسب نبوده‌اند. از جمله شهرهاي كوهستاني ايران مي‌تواند شهرهاي دماوند، سميرم، فيروزكوه، رودبار، سنندج، مريوان، خرم آباد و ماسوله را نام برد.[2] 2ـ 1ـ‌1ـ‌2ـ ‌شهرهاي پايكوهي : مناطق پايكوهي عمدتاً شامل زمينهايي مي‌شود كه نسبت به توده‌هاي كوهستاني مجاور ارتفاع كمتري دارند و با يك شيب نسبتاً ملايم از كوه‌ها فاصله مي‌گيرند. اين دسته از ناهمواريهاي سطح زمين در اكثر كشورها و بالاخص در ايران از نقاط جاذب بر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *