روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺟﺰﺋﯽ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺸﺎرﻗﻮي

11 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   اﻣﺮوزه ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮق ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻮده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺮق ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻇﻬﻮر ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﺮق و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد رﻗﺒﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس   ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺸﺎرﻗﻮي- ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ، و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ، ﺳﻮﺋﯿﭽﮕﯿﺮﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﮔﺮدان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ  – ﮐﻪ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﺗﺠﺮﺑﻪ  ،ﻗﺪرت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺮاﺑﯽ ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺸﺎرﻗﻮي ﺑﻮده و ﻟﺬا آﮔﺎﻫﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎﯾﻘﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺮوع ﺧﺮاﺑﯽ ﻋﺎﯾﻘﯽ، در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪودي از ﻋﺎﯾﻖ ﺧﺮاﺑﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﺨﻠﯿﻪﻫﺎي ﺟﺰﺋﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﺗﺨﻠﯿﻪﻫﺎي ﺟﺰﺋﯽ را آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﻧﻤﻮد و از ﻣﺤﻞ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺗﺨﻠﯿﻪﻫﺎ آﮔﺎه ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﻬﯿ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *