روش ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي

5صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺋﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ درﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺑﻪ ارا روزاﻧﺮژي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي از اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ، در ﻫﺮ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه روﺷﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن در ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﻞ ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺄ ﺑﻪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﻣﻮاد ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎﯾﯽ درون آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺠﺎي ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻮم از ﻣﺎده ﻧﯿﻢ رﺳﺎﻧﺎي دﯾﮕﺮي ﭼﻮن ژرﻣﺎﻧﯿﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎل ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﭼﻮن آرﺳﻨﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان رﺳﺎﻧﻨﺪﮔﯽ آن را ده ﻫﺰ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *