راهنمای پرسشنامه اجتناب از تصویر بدنی

معرفی: دارد شیوه نمره گذاری: دارد فرمت فایل: pdf گارانتی: دارد ( درصورت مشکل یا نارضایتی با پشتیبانی تماس بگیرید.) هدف از این تحقیق بررسی رابطه‌ی تصویر بدنی با افکار وسواسی و اضطراب اجتماعی و تاثیر برنامه-های کاهش وزن بر این متغیرها در زنان چاق بود. روش تحقیق مطالعه‌ی حاضر از نوع همبستگی و شبه آزمایشی بود. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه‌ی زنان چاق و دارای اضافه وزن که در سال 1390 به مراکز درمان کاهش وزن (مراکز مشاوره تغذیه و رژیم درمانی) در شهر اردبیل مراجعه کرده بودند، تشکیل دادند. نمونه‌ی مورد مطالعه شامل 79 نفر از زنان مبتلا به اضافه وزن و چاق بودند که به این مراکز مراجعه و در معرض برنامه‌های کاهش وزن قرار گرفته بودند. روش نمونه‌گیری نیز هدفمند بود. برای جمع آوری داده‌ها از شاخص توده‌ی بدنی (BMI)، پرسشنامه‌ی روابط چند بعدی خود-بدن کش، پرسشنامه‌ی اضطراب اجتماعی لیبوویتز و باورهای وسواسی لیتون استفاده شود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج بدست آمده از این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *