دانلود کتاب Nutritions And Genomics Issues

Nutrigenomics is the rapidly developing field of science that studies nutrient-gene interaction. This field has broad implications for understanding the interaction of human genomics and nutrition, but can also have very specific implications for individual dietary recommendations in light of personal genetics. Predicted applications for nutrigenomics include genomics-based dietary guidelines and personalized nutrition based on individual genetic tests….pdf..310pages صفحه  …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *