دانلود پاورپوینت Ceftizoxime

سفالوسپورينها نسل اول : طيف اثر محدودتر (كه بيشتر متمركز بر كوكسي هاي گرم مثبت مي باشد) دارند ؛ مانند سفالوتين ، سفازولين و سفالكسين نسل دوم : فعاليت هاي متفاوتي عليه كوكسي هاي گرم مثبت دارند ، ولي اثر بيشتري روي باكتري هاي گرم منفي هوازي و بي هوازي دارند ؛ مانند سفاكلور ، سفوروكسيم ، سفاماندول و سفوكسي تين نسل سوم : فعاليت عمده اي روي باكتري هاي گرم منفي و در عوض بعضي از آنها فعاليت محدودي عليه كوكسي هاي گرم مثبت دارند ؛ مانند سفوتاكسيم ، سفتي زوكسيم ، سفترياكسون ، سفتازيديم ، سفيكسيم و سفپودوكسيم نسل چهارم : تنها شامل  Cefepime و Cefpirome مي شود ، فعاليت عليه كوكسي هاي گرم مثبت و نيز باكتري هاي گرم منفي (از جمله سودومونا و انتروباكتر ) دارند سفتي زوكسيم يك آنتي بيوتيك نيمه صناعي تزريقي از نسل سوم سفالوسپورين ها مي باشد. اين دارو با نام تجاري سفتي زوكس (ceftizox) توسط شركت دارويي جابرابن حيان در ويالهاي 500 ميلي گرم و 1 گرمي جهت استفاده تزريقي توليد مي شود. مكانيسم اثر سفتي‌زوكسيم يك آنتي‌بيوتيك باكتريسيد است كه اثر خود را از طريق مهار سنتز موكوپپتيد تشك …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *