دانلود پاورپوینت واکنش های هسته ای و راديواكتيويته

1-ساختمان و خصوصیات هسته  حالتهای ناپایدار و برانگیخته هسته: Atomic Models: Thomson Rutherford Bohr Electron in separate shells in different energy level; K, L, M, N, … It is not ideal for multi-electron atoms Quantum number based atoms Principal quantum number (n=1,2,3,4..) for K,L,N,.. pAzimuthal (سمت يا زاويه) (l=n-1: l=0,1,2,3,…) Magnetic orbital quantum number (m shows spatial shell direction in presence of ext. magnetic field) Spin quantum number (s=±1) Rotational electron   حالت هاي اتم: حالت پايه‌اي:  هر الكترون در پايين ترين سطح انرژي است. حالت انگيزش:  با دريافت انرژي الكترون تراز انرژي بالاترمي‌رود. حالت يونش: جفت يون انرژي جنبشي الكترون Ek = Ei – Eb تابش امواج الكترومغناطيس ايكس وقتي الكترون از تراز انرژي بالاتر به تراز انرژي پايين تر براي پر كردن جاي خاي الكترون مي‌رود.   مدلهاي هسته اي: مدل قطره اي:  انرژي پيوند هسته اي، تابش هاي ذره اي مانند a, b و تلاشي هسته را شرح مي‌دهد. مدل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *