دانلود پاورپوینت مساحت

مساحت هر خط شکسته مسدود ( به شرطی که هيچ دو قطعه ای از آن همديگر را قطع نکنند ) ناحيه محدودی از صفحه را در بر می گيرد . اين ناحيه از صفحه را سطح محدود به آن خط شکسته مسدود می نامند که آن را به اختصار سطح چند ضلعی يا مساحت چند ضلعی می گويند. مساحت يک چند ضلعی کميتی اندازه پذير می باشد و با يک عدد حقيقی مثبت متناظر است . اگر مساحت دو چند ضلعی مساوی باشد آن دو چند ضلعی را معادل گويند . واحد مساحت مساحت مربعی به ضلع يک سانتی متر را به عنوان واحد سطح در نظر می گيريم و آن را يک سانتی متر مربع می ناميم . مساحت مستطيلی به طول a و به عرض b برابر با a×b است و مساحت مربعی به ضلع a برابر با a2می باشد .همچنين محيط مستطيل به صورت(P = 2(a+b و محيط مربع به صورتP=4a مساحت شکل A را معمولا با علامت(S(Aنشان می دهند . محيط چند ضلعی مجموع طولهای اضلاع يک چند ضلعی ناميده می شود. مثال : سه برابر طول مستطيل با چهار برابر عرض ان مساوی است . اگر محيط مستطيل 84 سانتی متر باشد مساحت مستطيل را حساب کنيد پاسخ : می توان طول مستطيل را 4x و عرض ان را 3x فرض کرد. محيط متوازی الاضلاع محيط متوازی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *