دانلود مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و غیر هوشمند

فرمت: ورد تعداد صفحه: 169 این پژوهش با هدف مقایسه ارزیابی عملکرد مدارس هوشمند و غیر هوشمند در شهر سمنان اجرا شد . این تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی بود . جامعه آماری این پژوهش  کلیه مدارس هوشمند و غیر هوشمند شهر سمنان بود و حجم نونه نیز شامل مدارس هوشمند در مقطع ابتدایی 24 عدد و در مقطع متوسطه 18 عدد . مدارس عادی نیز در مقطع ابتدایی 63 و در مقطع متوسطه 25 عدد بود .روش نمونه گیری نی به صورت سرشماری بود . ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته تعیین گردید . برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 96% را نشان داد که برای نمونه برداری کافی بود . پس از استخراج نتایج حاصل از توزیع و جمع آوری پرسشنامه های توزیع شده در بین مدیران به این نتایج دست یافتیم که : مدارس هوشمند نسبت به مدارس غیر هوشمند از نظر امور اداری از عملکرد بالاتری برخوردار هستند. مدارس هوشمند نسبت به مدارس غیر هوشمند از نظر امور مالی- اموال و آمار و بودجه از عملکرد بالاتری برخوردار هستند. مدارس هوشمند نسبت به مدارس غیر هوشمند از نظر آموزشی و درسی از عملکرد بالاتری برخ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *