دانلود مبانی و ادبیات نظری حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی + DOC

دانلود مبانی و ادبیات نظری حاشیه نشینی  و سکونتگاه های غیررسمی + DOC فایل دارای مفاهیم و مبانی اصلی حاشیه نشینی  و سکونتگاه های غیررسمی می باشد که برای پایان نامه و کارهای پژوهشی مفید و کاربردی است. نوع فایل: Word صفحه: 34 دارای منابع فهرست مطالب 2-1 مفاهيم وتعاريف13 2-1-1حاشيه نشيني13 2- 1-1-1 نقد مفهوم حاشيه نشيني14 2-1-2 اسكان غير رسمي17 2-1-2-1 بخش غير رسمي17 2-1-3 مفهوم مسكن و مسكن مناسب18 2-1-4ساماندهي19 2-2 نظريه ها و ديدگاه هاي شكل گيري اسكان غير رسمي20 2-2-1 ديدگاه بوم شناسي20 2-2-2 ديدگاه نابرابري21 2-2-3 ديدگاه ليبرالي22 2-2-4 ديدگاه راديكال25 2-3 سطوح تحليل پديده­ي اسكان غير رسمي   27 2-3-1 علل پيدايش و رويش اسكان غير رسمي باتاكيد بر سطوح مختلف29 2-4 تيپ شناسي سكونتگاههاي غير رسمي30 2-4-1 انواع سكونتگاه هاي غير رسمي بر اساس نوع مسكن30 2-4-2 استقرار و نحوه قراگيري مساكن غير رسمي31 2-4-3 اشكال مختلف تصرف و مالكيت زمين در سكونتگاه هاي غير رسمي32 2-4-4 الگوهاي معماري وساخت مسكن غير رسمي33 2-5 راهبردهاو نظريات ارائه شده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *