دانلود فایل درس پژوهی ریاضی پایه هفتم آموزش توان

عنوان : « آموزش مفهوم توان به شیوه حل مساله » ریاضی پایه هفتم فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:130   توجه کنید: این فایل دارای غلط های املایی است و نیاز به صرف زمان برای ویرایش غلط ها دارد.   فهرست مطالب عنوان . 1 چکیده1 فهرست مطالب4 بسم اهلل الرحمن الرحیم5 مرحله اول : موضوع6 مقدمه8 مرحله دوم :تشخیص مسئله موردبررسی،ضرورت واهمیت موضوع،اهداف پژوهش،سوال پژوهش11 مرحله سوم : جمع آوری اطالعات برای تشخیص بهتر مسئله وپیشینه موضوع و توصیف ویژگی الگوی تدری    17 مرحله چهارم : شناسایی مهم ترین عوامل موثر در ایجاد مسئله95 مرحله پنجم : تفکر و جست و جو برای پیدا کردن راه حل مناسب93 مرحله ششم : اجرای راه حل با ذکر جزئیات و چگونگی اجرا41 مرحله هفتم : ارزیابی از میزان تأثیرگذاری راه حل اجرا شده )نقدوارزیابی و نظر گروه و پاسخ به سواالت پژوهش( 45 مرحله هشتم : ارزیابی از میزان اعتبار انجام شده56 مرحله نهم : نتیجه گیری ، پیشنهادها ومحدودیت ها و یافته های درس پژوهی58 منابع و مأخذ مورد استفاده63 ضمائم و پیوست ها79 پیوست :1تاریخچه74 پیوست:1 فرم ارزیا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *