دانلود ضوابط طرح جامع شهر آشخانه – 170 برگ pdf

دانلود ضوابط طرح جامع شهر آشخانه فهرست مطالب صفحه1 تعاريف -12 منطقه بندی -72-1 تعیین مناطق اصلی -72-2 تعیین اجزاء مناطق اصلی -12الف( تعیین اجزاء مناطق در كاربری مسكونی12ب( گروه بندی صنايع13ج( ضوابط و مقررات تفكیك و احداث بنا در محدوده استحفاظی)حريم شهر(143 ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین ، تفكیك و احداث ساختمان در هر منطقه ) به تفكیك اجزاء هر منطقه ( -233 – 1 موارد استفاده از زمین -233-1-1 استفاده های مجاز 2 استفاده های مشروط كه نیاز به كسب مجوزهای خاص از مراجع معین دارد -433-1-3 استفاده های ممنوع -473-2 ضوابط مربوط به تفكیك و تجمیع زمین -483-2-1 حداقل اندازه قطعات -493-2-2 ابعاد و تناسب قطعات -583-2-3 نحوه ی دسترسی ها -623-3 ضوابط مربوط به احداث ساختمان -683-3-1 حداكثر زيربنای طبقات )تراكم ساختمانی( -683-3-2  حداكثر سطح اشغال ساختمان در زمین733 – 3 – 3 حداكثر ارتفاع ساختمان -793 – 3 – 4 حداقل ابعاد حیاط -86 نحوه استقرار ساختمان در زمین و اشراف -913 – 3 – 6 حداقل تعداد پاركینگ -973 – 3 – 7 ساير فضاهای باز -103 مقررات شهرسازی مربوط به نماسازی -104 مقررات مربوط به نور …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *