دانلود تحقیق و تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

دانلود تحقیق و تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده دانلود تحقیق و تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده     1-1 پیش گفتار2 1-2 مقدمه3 1-3 بیان مسئله4 1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق6 1-5 هدف ها ی پژوهش7 1-6 سوالات پژوهش8 1-7 پیشینه تحقیق9 1-8 جامعه مورد بررسی12 1-9 روش تحقیق13 1-10 کلید واژگان14   2-1 فرهنگ16 2-2 فرهنگ از منظر صاحبنظران علوم اجتماعی18 2-3 خصوصیات فرهنگ21 2-4فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد23 2-5 فرهنگ پدیده ای فراگیر است23 2-6 فرهنگ امری مشترک است23 2-7 فرهنگ یاد گرفتنی است23 2-8 فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی24 2-9 سطح های فرهنگ25 2-10 طبقه بندی فرهنگها25 2-11 ابداع فرهنگ پذیری26 2-12 فرهنگ پذیری27 2-13 نوسازی مفهوم فرهنگ28 2-14 عناصرمهم در فرهنگ پذیری29 2-15 روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری30 2-16 انواع فرهنگ پذیری30 -17 انواع فرهنگپذیری از منظری دیگر32 2-18 آژانس های فرهنگ پذیری32 2-19 ماهیت رسانه36 2-20 رسانه و فرهنگ پذیری36 -21 کارکردهای رسانه ها37 2-22 رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی38 2-23 طبقه بندی نیاز های مرتبط با رس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *