دانلود تحقیق نانو کاتالیست

دانلود تحقیق نانو کاتالیست دانلود تحقیق نانو کاتالیست     کاتالیست و علم سطح 1-1-کاتالیست 1-2-انواع کاتالیزور 1-2-1-کاتالیست هموژن 1-2-2-کاتالیست های هتروژن یا ناهمگن 1-2-3-کاتالیست های زیستی یا آنزیمها 1-3-کاتالیست های هتروژن (ناهمگن) 1-3-1-کاتالیزورهای توده ای 1-3-2-کاتالیزورهای پایه ای 1-4-فعالیت و گزینش 1-5-مراحل فعل و انفعال کاتالیست 1-6-کاتالیزور ایده آل 1-7-سرعت ویژه کاتالیست 1-8-گزینش پذیری 1-9-پایداری 1-10-خصوصیات فیزیکی کاتالیست 1-11-خصوصیات مکانیکی کاتالیست 1-12-تهیه کاتالیست 1-13-موارد مورد استفاده در ساخت کاتالیست 1-14-پایه کاتالیست 1-15-روشهای ساخت کاتالیزورها 1-15-1-روش رسوب گیری 1-15-2-روش Copercipitation 1-15-3-روش Raney 1-16-کاتالیزورهائی که غیر فعال می شوند 1-17-مکانیسم غیرفعال شدن کاتالیزور 1-17-1-واکنش های فساد 1-17-2-نفوذ حفره ای 1-17-3-انواع حمله سموم به سطح کاتالیزور 1-17-4-دیگر عوامل موثر در فساد 1-18-جذب سطحی 1-19-سینیک جذب سطحی 1-20-جذب سطحی بر روی یک سطح عریان مقدمه 2-1-کاتالیست ناهمگن 2-2-واکنشهای ناهمگن کجا اهمیت پیدا می کنند؟ 2-3-بررسی فرآیند با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *