دانلود بررسی رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت: ورد تعداد صفحه: 127 چکیده تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می پردازد . جامعه آماری در تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 108 شرکت از میان آنها به عنوان نمونه انتخاب شده است . فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از اینکه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه فرعی اول تحقیق عبارت است از اینکه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد رابطه معنی داری وجود دارد همچنین فرضیه فرعی دوم تحقیق عبارت است از اینکه بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری کمتر از رابطه معنی داری وجود دارد .بعد از اندازه گیری متغیر های تحقیق یعنی کیفیت گزارشگری مالی ،کارایی سرمایه گذاری ، کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد و کارایی سرمایه گذاری کمتر از حد داده های آماری مربوط به این متغیر ها با استفاده از آزمون جارکیو-برا مورد نرمال سنجی قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمون نشان می دهند که توزیع داده های آماری مربوط به متغیرهای تحقیق نرمال نیست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *