دانلودمقاله صحه‌گذاری روشهاي کمی در آزمايشگاه (Quantitative)Method Validation

دانلودمقاله صحه‌گذاری روشهاي کمی در آزمايشگاه (Quantitative)Method Validation   23صفحه فرمتword مقدمه : استفاده از يک روش يا کيت جديد در آزمايشگاه امری عادی و روزمره است. بديهی است آزمايشگاه می‌بايست ضمن دقت در انتخاب روش بر اساس شرايط خاص خود، قبل از استفاده از آن برای گزارشدهی به بيمار روش جديد را بررسی و تائيد نمايد. ازآنجائيکه عملکرد يک روش آزمايشگاهی تحت تاثير عوامل متعددی مانند، شماره‌ساختهای مختلف کيت، معرف، کاليبراتور ، تغيير تامين‌کنندگان، اثرات حمل و نقل و نگهداری، شرايط آب و هوايی، کيفيت آب، پايداری جريان برق و طبيعتا مهارت کاربر دارد، لازم است هر آزمايشگاه خود قابليت روش را ارزيابی نمايد. برای بررسی روشهای کمی quantitative  که قبلا توسط شرکت سازنده مورد ارزيابی قرار گرفته‌اند لازم است حداقل پارامترهای دقت صحت محدوده گزارشدهی و محدوده مرجع  مورد ارزيابی قرار گيرد. در مورد روشهايی که در آزمايشگاه طراحی و اجرا می‌شوند و نيز روشهايی که در آزمايشگاه تغيير می‌يابند علاوه بر موارد فوق می‌بايست حساسيت ، تداخلات  و سا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *