خلاصه وچکیده مطالب مهم واساسی مکانیک کوآنتومی 2 براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحدرضا مطلوب

خلاصه ی فصل ها وچکیده ی مطالب اصلی وروابط مهم مکانیک کوآنتومی 2 گاسیوریچ براساس ترجمه جمیل آریایی محمدرضا مطلوب درس مهم وتخصصی الزامی مکانیک کوآنتومی 2 ازدروس مهم رشته ی فیزیک درمقطع کارشناسی دانشگاه است که به بحث درمورد کوآنتوم وکمیتهای کوآنتومی ازدیدگاه وحوزه ی مکانیک می پردازدکتب مختلفی دراین زمینه نوشته شده است اما کتاب مهم فیزیک کوآنتومی گاسیووریچ که مکانیک کوآنتومی 2 رانیز دربرمی گیرد بعنوان منبع درس مکانیک کوآنتومی 2 رشته ی فیزیک درمقطع کارشناسی است والبته مترجمین مختلفی این کتاب مهم را ترجمه کرده اند اما آنچه بعنوان منبع این درس بعنوان کتاب درسی رشته ی فیزیک دردانشگاهدرمقطع کارشناسی بخصوص دانشجویان پیام نورمشخص شده وامتحانات پایانترم نیز ازهمین منبع است ترجمه همین کتاب توسط جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب است برهمین اساس چکیده وخلاصه ی این درس تخصصی الزامی رشته ی فیزیک درمقطع کارشناسی بصورت خلاصه مطالب همه فصول وروابط مهم واساسی برای گذراندن این درس تهیه شده است بدیهی است این خلاصه ی 42 صفحه ای فقط برای کمک به دانشجویان درمروردرس ومطالب مهم ویاد آوری کلیات مفاهیم اصلی وروابط مه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *