جزوه آموزشی اصول تهویه و سرمایش گلخانه ها

در فصول گرم سال ممکن است درجه حرارت داخل گلخانـه از درجـه حرارت مطلوب براي گیاهان تجاوز نماید. بنابراین بـر اسـاس شـرایط اقلیمـی منطقه مقتضی است سیستم مناسـبی جهـت کـاهش درجـه حـرارت داخـل گلخانه و تخلیه حرارت، طراحی و پیاده گردد. به طور کلی بسته به نوع گیاه و حداکثر درجه حرارت محیط، سیستمهـاي سـرمایش متنـوعی در گلخانـه هـا مورد استفاده قرار می گیرند. انتخاب تجهیزات سرمایشی بستگی به اندازه، نوع عملکرد، ساختمان و نحوه دسترسی بـه سـوخت و هزینـه ي اجـراي سیسـتم دارد. در این مطلب معایب و مزایاي هر یک از این سیستم ها مورد بررسی قرار گرفته اند.سرفصل مطالب جزوه: انواع سیستم های سرمایشی گلخانهسرمایش غیر فعال تهویه و جابجایی هواسایه اندازسرمایش مثبت یا کششیسیستم پد و فنطراحی سیستم ارتفاع و طول پدحجم مخزن و ظرفیت پمپنگهداری سیستم های سرمایشیخنک کننده های مه پاشراندمان سیستم مه پاشنگهداریو… …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *