تحقیق درباره تعیین شیوع تداخلات دارویی

تحقیق درباره تعیین شیوع تداخلات دارویی فرمتdoc   11صفحه چکيده محتواي فايل: تعیین شیوع تداخلات دارویی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   چکیده مقدمه: تداخلات دارویی به عنوان یکی از مهمترین زیر مجموعه های اشتباهات دارویی می تواند منجر به واکنش‌هایی ناخواسته در بیماران شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوع تداخلات دارویی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه‌‌ علوم پزشکی مشهد انجام شد. روش کار: این پژوهش از نوع مقطعی- توصیفی است که بر روی 58 نفر از پرسنل پرستاری بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که به تصادف انتخاب شده بودند انجام گرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته انجام شد که شامل دو قسمت اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات دارویی بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بیشترین تداخل دارویی را فرم تزریقی داروها دارند ( 100% )، بیشترین تداخل را آنتی بیوتیک‌هایی نظیر ونکومایسین ( 74.13%) و داروی فنی تونین (17.24%) دارند. شایع ترین علائم با …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *