بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه

  بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه            فهرست  چکیده . 1 مقدمه . 2 1-بیان مسئله 4 2-اهداف تحقیق 4 3-روش تحقیق 5 4-ضرورت تحقیق 6 5-فرضیه های تحقیق.. 6 6-سوابق تحقیق.. 7 فصل اول-کلیات و مفاهیم. 8 1-1-تعاریف و مفاهیم راجع به مسئولیت مدنی. 8 1-1-1-تعریف لغوی مسئولیت . 8 1-1-1-1-تعریف مسئولیت مدنی. 9 1-1-2-تحول تاریخی مسئولیت مدنی. 10 1-1-3-مبانی نظری مسئولیت مدنی. 12 1-1-3-1-نظریه تقصیر. 12 1-1-3-2-نظریه تقصیر شخصی. 13 1-1-3-3-نظریه تقصیر نوعی. 13 1-1-3-4-نظریه مسئولیت بدون تقصیر. 14 1-1-3-5-نظریه مختلط. 15 1-1-4-مبانی فقهی . 15 1-1-4-1-اتلاف. 15 1-1-4-2-تسبیب . 16 1-2-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه . 18 1-2-1-مفهوم وسیله نقلیه. 18 1-2-1-1-مفهوم وسائل موتوری. 18 1-2-1-2-وسیله نقلیه موتوری زمینی. 19 1-3-تصادم. 19 1-3-1-ماهیت حقوقی تصادم. 22 1-3-2-نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت. 24 1-3-3-میزان مسئولیت متصادمین. 35 1-4-شرایط تصادم. 26 1-5-مقایسه تصادم با حو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *