بررسی رابطه‌ی هوش معنوی و عزت‌نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس شهید بهشتی بندرعباس

بررسی رابطه‌ی هوش معنوی و عزت‌نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس شهید بهشتی بندرعباس چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین عزت‌نفس و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. جامعه آماری آن شامل تمامی دانشجویان پردیس شهید بهشتی بندرعباس در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ بود. که از میان آن‌ها تعداد ۲۶۰نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش عزت‌نفس دانشجویان از پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت و برای سنجش هوش معنوی از پرسشنامه هوشی معنوی کینگ ( SSRI ) استفاده شد. پیشرفت تحصیلی دانشجویان نیز از طریق معدل آنان بررسی شد. برای تحلیل داده‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که بین عزت‌نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنی‌داری وجود دارد ( 0/389= p ) به‌گونه‌ای که هرچه نمره عزت‌نفس بالاتر رود، انتظار می‌رود که پیشرفت تحصیلی دانشجویان بیشتر شود. همچنین بین مؤلفه‌های عزت‌نفسی (پذیرش خویشتن، مسئولیت‌پذیری، ابراز وجود، زندگی هدفمند و خودباوری ) و پیشرفت تحصی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *