بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر انجام گرفته است. این تحقیق از نوع كاربردی و به روش توصیفی-استنباطی انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش كلیه دانش آموزان دختر می باشد. به منظور نمونه گیری، یک مدرسه به صورت تصادفی خوشه ­ ای انتخاب شد. كه از بین دانش ­ آموزان مدرسه، 90 دانش آموز به صورت داوطلبانه برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. در ادامه، پس از همسان سازی آنها بر مبنای قد، وزن، سن و پیش آزمونی که از دروس تاریخ، املا، زبان انگلیسی، ریاضی و علوم گرفته شد، نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد 45 نفره تقسیم شدند. نحوه گردآوری داده ها در این پژوهش به روش كتابخانه ­ ای و میدانی و استفاده از منابع معتبر علمی و كتب و مقالات می باشد. ابزار اندازه گیری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ­ ها در این پژوهش از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. این پژوهش به این نتیجه رسید كه انجام تمرینات ورزشی موجب افزایش نمرات دانش آموزان در دروس مزبور شده است. به عبارت دیگر،& …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *