برآورد پارامترهای توزیعِ Burr,تحت سانسور پیشرفته نوع دوم

برآورد پارامترهای توزیعِ Burr ، تحت سانسور پیشرفته نوع دوم خلاصه مسئله­ی تخمین پارامترهای نامعلوم و قابلیت اطمینانِ دو پارامتر Burr نوعِ XII ، بر اساس یک نمونه­ی سانسور شده پیشرفته از نوع II مطرح می­شود. تخمین­های مختلف بیزین تحت توابع هزینه­ی مختلفِ متقارن و نامتقارن مانند خطای مربع، خط و آنتروپی عمومی انجام می­شود. این تخمین­های بیزین با اعمالِ روش تقریبی Lindley ، ارزیابی می­شود. با شبیه­سازی، تمام تخمین­های بیزین با تخمین­های درست نماییِ بیشینه مربوط، در مقادیر خطای میانگین مربعات مقایسه شده و برخی نظرات خاص ارائه شده است. در نهایت، دو مجموعه داده به منظور نشان دادن، تحلیل شد. مقدمه سانسور پیشرفته نوع II و تخمین درست­یابی بیشینه تخمین بیزین روش تقریب Linkley مقایسه­ های عددی جدول1­.­5 مقادیر ریسک برای تمام تخمین­های α و β انتخاب­های مختلف n,m,t,α=0.75, β=0.25,a=4,b=1,c=3,d=4. جدول2­.­5 مقادیر ریسک برای تمام تخمین­های α و β انتخاب­های مخت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *