اﻫﺪاف ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق

13 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه  ﺧﺼﻮص ﺳﺎزي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ در ﺗﻌﺪادي از ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي در اﯾﺮان، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ، اﻫﺪاف و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮور ﺷﺪه و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *