اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي وزندار ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي دادهﻫﺎي ﻣﺘﻨﯽ

8صفحهPDF ﭼﮑﯿﺪه  دادهﻫﺎي ﻣﺘﻨﯽ در دﻧﯿﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ، ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰاﻧﻤﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان، ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺣﺴﺎﺳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص و …ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي دادهﮐﺎوي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﻋﺪدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦرو اﻏﻠﺐ دادهﻫﺎي ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﺮدارﻫﺎي ﻋﺪدي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎري از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻀﺮ ﯾﺎ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ روش ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ و ﺣﺬف وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺑﺮدارﻫﺎي ﻣﺘﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي وزندار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب، دﻗﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *