ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺑﺘﻼي ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻢﮐﺎري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ

8صفحهPDF ﭼﮑﯿﺪه    ﯾﺎ ﮐﻢ 1ﻫﯿﭙﻮﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي ﮐﺎري ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﺪد درون رﯾﺰ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﭘﺲ از دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﮐﻢﮐﺎري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ در ﻧﻮزادان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺮوزه در ﺑﯿﺸﺘﺮﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ زودرس ﮐﻢ ﮐﺎري ﻣﺎدرزادي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي در ﻧﻮزادان اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن از ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎي ﻧﻮزاد، در ﻓﺎﺻﻠﻪ روزﻫﺎي ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ، ﻧﻮزاد ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن داروﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﻢﮐﺎري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﻧﻮزادان )ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه (ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮزادان ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﻟﺬا اﺑﺘﺪا ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﯿﻤﺎري را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮرآﻣﻮزش دﯾﺪه و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﻧﻮ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *