ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺗﻠﻤﺒﻪ ذﺧﯿﺮه اي

10 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺑﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎرﻫﺎ دﭼﺎر ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣﺪرن اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﻣﺮوزه ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق، ﺑﺮق ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺪون ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎر در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ؛ ﯾﮑﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه از دﻗﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎر را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و دوم اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺮاﺑﯽ و ﺣﻮادث دﯾﮕﺮ از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎدل ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎر ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ وﺟﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎدي، ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ و آﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺮهﺑﺮداري اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد؛ ﯾﮑﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣﻘﺪاري ذﺧﯿﺮ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *