ارزیابی قابلیت اطمینان در یک شبکه توزیع واقعی(قسمتی از امور توزیع برق شهرستان رودبار)

در سیستم هاي قدرت بسیار معمول شده است. این تولیدات با حذف هزینه هاي غیرضروري انتقال و (DGِِ)  استفاده از تولیدات پراکنده توزیع، نیروي برق را در مکانی نزدیک به مصرف کننده تامین می کنند. همچنین، استفاده از این منابع موجب کاهش آلودگی ناشی از بکار گیري سوخت هاي فسیلی، هزینه هاي سرمایه گذاري، هزینه تعمیرات و نگهداري تجهیزات و بهبود پروفیل ولتاژ فیدرها می گردد. در این مقاله، مقدار براي یک شبکه توزیع شعاعی واقعی که قسمتی از امور توزیع برق شهرستان PSO به کمک الگوریتم DG ظرفیت و مکان بهینه نصب واحدهاي رودبار است، با 20 شین با هدف افزایش قابلیت اطمینان با در نظرگرفتن هزینه هاي موجود تعیین می گردد… این مقاله pdf و 5 صفحه دارد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *